ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยการเครื่องจัดการจังหวะการเต้นของหัวใจ (Cardiac Rhythm Management Devices) ได้แก่ การรักษาด้วยการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (Pacemaker) เพื่อทำการรักษาภาวะหัวใจเต้นช้า, เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automatic implantable cardioverter defibrillator) เพื่อทำการรักษาหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดจังหวะ และเครื่องกระตุ้นหัวใจถาวรสําหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง (Cardiac resynchronization therapy) โดยภายหลังการผ่าตัดฝังเครื่องแล้ว ผู้ป่วยจะได้คำแนะนำจากแพทย์เจ้าของไข้ให้จำกัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ด้านที่ฝังเครื่องจัดการจังหวะการเต้นของหัวใจเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันการเลื่อนของตัวเครื่องหรือสายนำสัญญาณไฟฟ้าจากตำแหน่งที่แพทย์ทำการฝังเครื่องไว้

การจำกัดเคลื่อนไหวของข้อไหล่ด้านที่ฝังเครื่องจัดการจังหวะการเต้นของหัวใจนั้น เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาไหล่ติดและกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยเฉพาะ 3 เดือนแรกหลังผ่าตัดฝังเครื่องจัดการจังหวะการเต้นของหัวใจ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวทางงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจให้บริการโปรแกรมการบริหารข้อไหล่ในผู้ป่วยภายหลังทำการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังเครื่องจัดการจังหวะการเต้นของหัวใจ ตามแนวทางปฏิบัติงานของงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ซึ่งโปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่ระยะหลังการผ่าตัดฝังเครื่องจัดการจังหวะการเต้นของหัวใจ โดยท่านสามารถทราบรายละเอียดโปรแกรมด้วยการเลือกใช้งานเมนูด้านล่างนี้